ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


กิจกรรมนิสิต


นิสิตภาควิชาศิลปาชีพจัดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ ครั้งที่ 1 (SPARK#1)


นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาศิลปาชีพจัดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ ครั้งที่ 1 (SPARK#1) เมื่อวันเสาร์ที่ 19 - วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2557 ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะร่วมเป็นเกียรติ ได้แก่ 1) ผศ. ดร. สุพรรณี จันทน์คราญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 2) รศ. ดร. วิภาวรรณ อยู่เย็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย 3) อ. ประพนธ์ โอสถสัมพันธ์สุข ผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติ พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิตเก่าศิลปาชีพ อาทิ - ผศ. นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย (ผู้ก่อตั้งหลักสูตรนานาชาติ) - ดร. พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์ - อ. สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน - อ. ธารดล ธาดาดุสิตา - อ. ภูริวัจน์ เดชอุ่ม - อ. จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ มีนักเรียนระดับมัธยมปลายที่สนใจศึกษาต่อในสาขาการท่องเที่ยวและสาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ มาเข้าร่วมร่วมงานเป็นจำนวน 105 คน ติดตามภาพบรรยากาศของงานได้ที่ https://www.facebook.com/spark.camp.ku

วันที่ประกาศ : 2014-05-06 22:44:47

ผู้ประกาศ : ภูริวัจน์ เดชอุ่ม

Download : เอกสารแนบ