ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


กิจกรรมนิสิต


ภาควิชาศิลปาชีพจัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เชิงวิชาชีพสำหรับผู้จัดกิจกรรมไมซ์


ในปัจจุบัน หลายฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของธุรกิจการประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และนิทรรศการ (MICE Business) ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอัตราส่วนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทำให้ธุรกิจผู้ให้บริการรับจัดงานต่าง ๆ ต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มสมรรถนะในเชิงการแข่งขันให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จเพื่อการวางแผนและจัดการสารสนเทศต่าง ๆ อย่างเป็นระบบซึ่งส่งผลให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการจัดงานประชุมและนิทรรศการแต่ละครั้งนั้น ผู้จัดงานจะให้ความสำคัญกับการวางแผนมากเนื่องจากธรรมชาติของโครงการจัดงานในด้านนี้ มีความกดดันจากเวลา ต้นทุน และคุณภาพค่อนข้างสูงกว่าโครงการลักษณะอื่น ๆ ดังนั้น การนำโปรแกรมสำเร็จรูปด้านการออกแบบเข้ามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการจัดงานนิทรรศการจึงเป็นที่แพร่หลาย นอกจากจะช่วยให้กระบวนวางแผนมีความสะดวกและประหยัดเวลาแล้ว ผลที่ได้ยังสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้งานด้านอื่น ๆ ได้อย่างหลากหลาย ภาควิชาศิลปาชีพได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพในด้านนี้ จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตเพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานในสถานประกอบการด้วยการจัดให้มีด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวางแผนการจัดการประชุมและนิทรรศการ โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานประกอบการทุกขนาด ทั้งนี้ นิสิตจะได้รับความรู้จากกรณีศึกษาและฝึกทักษะการวางแผนงานด้วยโปรแกรมนี้โดยครอบคลุมในประเด็นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานจริงในอนาคต

วันที่ประกาศ : 2014-05-07 15:28:44

ผู้ประกาศ : ภูริวัจน์ เดชอุ่ม

Download : สรุปผลการดำเนินโครงการ