ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


กิจกรรมนิสิต


นิสิตภาควิชาศิลปาชีพจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการเพื่อนำเสนอผลการค้นคว้าด้านการจัดการการท่องเที่ยว


ธุรกิจการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และนิทรรศการนานาชาติ หรือ “ธุรกิจไมซ์” (MICE Business) เป็นแขนงหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงเนื่องจากประเทศไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการเชื่อมโยงค้าการลงทุนของภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังอุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ด้วยเหตุผลดังกล่าว สถานประกอบต่างๆ ในธุรกิจไมซ์จึงมีความต้องการบุคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต อย่างไรก็ตาม การประกอบอาชีพในสาขาดังกล่าวได้เป็นอย่างดีนั้นบุคลากรจำเป็นจะต้องมีความพร้อมทั้งในด้านความรู้เชิงการบริหารจัดการและประสบการณ์เชิงวิชาชีพ ภาควิชาศิลปาชีพเล็งเห็นความสำคัญของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าวจึงริเริ่มโครงเสริมสร้างประสบการณ์เชิงวิชาชีพสำหรับผู้จัดกิจกรรมไมซ์ขึ้น โดยบูรณาการความรู้ทางวิชาการจากรายวิชา 01390343 การจัดการประชุมและนิทรรศการเข้ากับทักษะทางวิชาชีพที่เกิดจากการทำงานภาคสนาม และอยู่ภายใต้การสอนงานของอาจารย์ผู้สอนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวมีสมรรถนะในการทำงานและสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้มากยิ่งขึ้น

วันที่ประกาศ : 2014-05-07 15:32:41

ผู้ประกาศ : ภูริวัจน์ เดชอุ่ม

Download : สรุปผลการดำเนินโครงการ