ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


กิจกรรมนิสิต


นิสิตภาควิชาศิลปาชีพศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เพื่อเพิ่นพูนความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์เชิงวิชาชีพทางด้านการจัดการประชุมและนิทรรศการนานาชาติตามหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล หรือ ไมซ์ 101 โดยมีนางเปรมพร สายแสงจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการสถานที่จัดงาน (MICE Venue Management)” หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายพิเศษ ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรได้นำคณะนิสิตและอาจารย์เยี่ยมชม พื้นที่ต่าง ๆ ภายในของศูนย์การประชุมฯ

วันที่ประกาศ : 2014-05-07 15:42:22

ผู้ประกาศ : ภูริวัจน์ เดชอุ่ม

Download :