ภาควิชาศิลปาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Career Sciences , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


กิจกรรมนิสิต


ภาควิชาศิลปาชีพจัดปฐมนิสิตนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556


เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ห้อง 205 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนี้ มีนิสิตเก่าศิลปาชีพที่ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาร่วมเสวนาหัวข้อ “ความก้าวหน้าและเส้นทางอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” อาทิ คุณอัครเษรต เชวงชินวงศ์ (นิสิตเก่า เค.ยู. รุ่น 57) M.I.C.E Account Manager บริษัท เดสทิเนชั่นเอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด / คุณกฤษฎิ์ วิภาสสุวรรณ (นิสิตเก่า เค.ยู. รุ่น 67) นักศึกษาปริญญาโท คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) / คุณทิตยา พูลประพันธ์ (นิสิตเก่า เค.ยู. รุ่น 69) Executive secretary and Marketing Officer บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด และดำเนินรายการโดยอาจารย์ประพนธ์ โอสถสัมพันธ์สุข ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)

วันที่ประกาศ : 2014-05-07 16:24:33

ผู้ประกาศ : ภูริวัจน์ เดชอุ่ม

Download :