ภาควิชาศิลปาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Career Sciences , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


กิจกรรมนิสิต


ภาควิชาศิลปาชีพจัดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC) เพื่อการสื่อสารสำหรับการทำงานในธุรกิจท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2556


การที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2558 นั้นก่อให้ผลกระทบที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี (Free Flow of Skill Labor) ทำให้แรงงานฝีมือในสาขาวิชาชีพต่างๆ สามารถทำงานในภูมิภาคอาเซียนได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น โดยอยู่ภายใต้การจัดทำข้อตกลงการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Agreement: MRA) ในสาขาบริการวิชาชีพต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการจัดทำข้อตกลงแล้ว 8 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ วิศวกร พยาบาล สถาปนิก นักบัญชี แพทย์ ทันตแพทย์ ช่างสำรวจ และการท่องเที่ยว นอกเหนือจากความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพนั้นๆ แล้ว ทักษะการใช้ภาษาถือเป็นอีกเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในแข่งขันให้กับแรงงานไทย จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของแรงงานในด้านการใช้ภาษาและศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอาเซียนในภาพรวม พบว่า แรงงานไทยมีทักษะการใช้ภาษาอยู่ในระดับต่ำกว่าแรงงานในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และฟิลิปปินส์ และยังส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการ กล่าวคือ ไม่สามารถขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจไปสู่ระดับภูมิภาคได้มากเท่าที่ควร นอกจากนี้ ยังอาจจะเผชิญกับการแข่งขันด้านแรงงานอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงงานฝีมือในระดับเดียวกันแต่มีค่าจ้างต่ำกว่า หรือทักษะภาษาต่างประเทศดีกว่าแต่มีค่าจ้างต่ำกว่าหรือเท่ากัน ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาในฐานะต้นน้ำของการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนจึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ ให้ทักษะความสามารถในด้านการใช้ภาษาเพื่องานอาซีพในระดับสากล โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่ถือว่าเป็นภาษากลางในการสื่อสารและเชื่อมโยงกันภายในของอาเซียนและเป็นภาษาสากลที่เอื้อให้อาเซียนบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้เป็นอย่างดี คณะมนุษยศาสตร์มีนโยบายส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้กับนิสิตดังจะเห็นได้จากการผลักดันให้มีการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนารายวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับบริบทอาเซียนมากที่สุด นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอนทางด้านภาษาต่างประเทศให้กับนิสิตทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเป็นความคาดหวังของสังคมที่แปรเปลี่ยนเป็นแรงขับสำคัญในการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บัณฑิตและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิ ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ผลิตบัณฑิตสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมซึ่งเป็น 1 ใน 8 สาขาบริการวิชาชีพที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วมดังที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น ภาควิชาจึงต้องเตรียมความพร้อมในด้านการใช้ภาษาอังกฤษด้วยการจัดสอบวัดระดับวัดระดับความรู้ความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Test of English for International Communication: TOEIC) เพื่อให้บัณฑิตมีศักยภาพในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในบริบทอาเซียนได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

วันที่ประกาศ : 2014-05-07 16:36:56

ผู้ประกาศ : ภูริวัจน์ เดชอุ่ม

Download : เอกสารแนบ