ภาควิชาศิลปาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Career Sciences , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


กิจกรรมนิสิต


นิสิตภาควิชาศิลปาชีพจัดงานเลี้ยงสังสรรค์อำลานิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556


นิสิตชั้นปี 3 จัดงานเลี้ยงสรรค์อำลานิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ โดยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 01390 467 การจัดการงานเทศกาลและงานกิจกรรมพิเศษ ในส่วนของการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามภานใต้แนวคิด How to be Successful Party Planner? เพิื่อให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวได้ฝึกทักษะการวางแผนและดำเนินการจัดงานกิจกรรมพิเศษอย่างเป็นระบบ โดยให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเก่ามีส่วนร่วมในการประเมินผล

วันที่ประกาศ : 2014-05-07 16:46:48

ผู้ประกาศ : ภูริวัจน์ เดชอุ่ม

Download :