ภาควิชาศิลปาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Career Sciences , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


กิจกรรมนิสิต


ภาควิชาศิลปาชีพจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอุษาคเนย์ในประเทศไทย


ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอุษาคเนย์ในประเทศไทย โดยลงพื้นที่ทัศนศึกษาแหล่งวัฒนธรรมสำคัญของกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง ได้แก่ ย่านตลาดน้อย และย่านกุฎีจีน หรือ กะดีจีน ฝั่งธนบุรี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา มัคคุเทศก์ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรร และอาจารย์เจริญ ตันมหาพราน นักประวัติศาสตร์ชุมชน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาแอ03763316 การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพื่อการจัดการท่องเที่ยวในอาเซียนแอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีนิสิตเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 163 คน

วันที่ประกาศ : 2014-05-07 16:57:12

ผู้ประกาศ : ภูริวัจน์ เดชอุ่ม

Download : รายละเอียดโครงการ