ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


สหกิจศึกษา


โครงการสหกิจศึกษาของภาควิชาศิลปาชีพ

ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ได้ส่งนิสิตสาขาการเดินทางและท่องเที่ยวและสาขาการโรงแรมเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา โดยมีระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานในภาคปลายของการศึกษาในชั้นปีที่ 4 ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูการท่องเที่ยว ทำให้นิสิตได้มีโอกาสฝึกทักษะการทำงานอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ นิสิตยังมีโอกาสได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำจากสถานประกอบการนั้นๆ ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้วย

ข้อมูลการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษาของภาควิชาศิลปาชีพ
รายงานผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง

ผลงานและผลผลิตจากโครงการสหกิจศึกษาของภาควิชาศิลปาชีพ
นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น

ผลงานทางวิชาการของนิสิต