ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


การพัฒนานิสิต


บทความวิชาการด้านการจัดการธุรกิจนำเที่ยว

เจ้าของผลงาน : ภาควิชาศิลปาชีพ

ปี : 2558

ดาวน์โหลด : สามารถเปิดไฟล์ได้โดยเข้าถึง http://kuhumcs.blogspot.com/ โดยตรง