ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


ความเป็นมา


พัฒนาการของภาควิชาศิลปาชีพ

ภาควิชาศิลปาชีพจัดตั้งขึ้นพร้อมกับการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
พ.ศ. 2524 และเป็นหนึ่งในสามภาควิชาที่มุ่งเน้นการเรียนสอนในลักษณะ “การศึกษาเพื่ออาชีพ” (Career Education) ประกอบด้วยภาควิชาศิลปนิเทศ (ปัจจุบัน คือ ภาควิชาดนตรี และภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ (ปัจจุบันยุบรวมกับภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) และภาควิชาศิลปาชีพ

ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนทางด้านการท่องเที่ยวและ
การโรงแรมระดับปริญญาตรี เป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หลักสูตรที่เปิดสอนประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการเดินทางและท่องเที่ยว และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการโรงแรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้เปิดหลักสูตรเพิ่มอีก 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการเลขานุการ โดยในปี พ.ศ. 2542 ภาควิชาศิลปาชีพได้ปรับปรุงหลักสูตรทั้งสามหลักสูตร ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นและใช้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นมา

ในปี พ.ศ. 2554 ภาควิชาศิลปาชีพได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นครั้งที่ 2 โดยในครั้งนี้ได้ปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการเดินทางและท่องเที่ยวให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมภายใต้ “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2554” และเปิดรับนักเรียนเข้ารับ
การศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554

ในปี พ.ศ. 2555 ภาควิชาศิลปาชีพได้เปิดหลักสูตรเพิ่มอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 และเริ่มรับบุคคลเข้าศึกษาเป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2555 โดยช่วงเวลาจัดการเรียนการสอนจะเป็นแบบสากล คือ เริ่มเปิดภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่สิงหาคมเป็นต้นไป

ปรัชญาและปณิธาน

ภาควิชาศิลปาชีพมีปรัชญาและปณิธานในการผลิตบัณฑิตให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความเป็นเลิศทางการศึกษาด้านธุรกิจบริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

วิสัยทัศน์

ภาควิชาศิลปาชีพเป็นภาควิชาที่มีความเป็นเลิศทางการศึกษาด้านธุรกิจบริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

2. ศึกษาและวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านนี้ให้อยู่ในระดับสากล

3. บริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนมีภูมิปัญญาระดับอาชีพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสานโยงเอกลักษณ์และมรดกไทยให้เป็นสิ่งดึงดูดใจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย

วัตถุประสงค์

1. พัฒนาและสร้างหลักสูตรทางการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัยตรงกับมาตรฐานสากลและตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

2. ผลิตงานวิจัยและสร้างความร่วมมือทางการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการด้านการจัดการและการวางแผนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้

การบริหารการศึกษา

การบริหารการศึกษาของภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารดังต่อไปนี้

1. อาจารย์ ดร. พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์ หัวหน้าภาควิชาศิลปาชีพ
2. อาจารย์รภัส ศิลป์ศรีกุล อาจารย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย กรรมการบริหาร
5. อาจารย์ประพนธ์ โอสถสัมพันธ์สุข กรรมการบริหาร
6. อาจารย์นิลาลักษณ์ จันหาญ กรรมการบริหาร
7. อาจารย์ภูริวัจน์ เดชอุ่ม กรรมการบริหาร

นอกจากนี้ ภาควิชาศิลปาชีพมีบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งรับผิดชอบในด้านการบริหารการดำเนินงานทั่วไป รวมถึงโครงการพิเศษที่อยู่ในความดูแลของภาควิชา ได้แก่

1. วิจิตร สัมมาวรรณ
2. แตงกวา
3. เกด