ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


ประชาสัมพันธ์


ภาควิชาศิลปาชีพ เปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2557


ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำนวน 2 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา 01390101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานอาชีพ 3 (3-0-6) และรายวิชา 01390102 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 3 (3-0-6) ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 นิสิตที่สนใจลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาเลือกเสรี สามารถดูคำอธิบายรายวิชาด้านล่างและตรวจสอบตารางเรียนของสำนักทะเบียนและประมวลผล มก. ได้

วันที่ประกาศ : 2014-05-06 22:20:47

ผู้ประกาศ : ภูริวัจน์ เดชอุ่ม

Download : เอกสารแนบ