ภาควิชาศิลปาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Career Sciences , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


ประชาสัมพันธ์


สรุปองค์ความรู้จากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการการวิจัย กับการเรียนการสอน


สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากร วิทยากรที่รับเชิญมามาร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มี 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พันธ์ทิพย์ จงโกรย และอาจารย์ ดร. สุพรรณิกา โพธิเทพ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยวิทยากรได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายและได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวแนวทางการจัดกิจกรรมบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ • การจัดกิจกรรมการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยของภาควิชาภูมิศาสตร์ใช้รายวิชาหลักจำนวน 3 รายวิชาเป็นพื้นฐานในการจัดการกิจกรรม ได้แก่ รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย รายวิชาปัญหาพิเศษ และรายวิชาสัมมนา โดยแต่ละวิชามีบทบาทดังนี้ 1) รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย สำหรับเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยทั้งหมด โดยนิสิตจะต้องกำหนดหัวข้อและเค้าโครงวิจัย 2) รายวิชาปัญหาพิเศษ เป็นการนำหัวข้อและเค้าโครงวิจัยมาพัฒนาจนกระทั่งได้เครื่องมือวิจัยที่พร้อมจะเก็บข้อมูลในช่วงปิดภาคการศึกษา และประมวลผล/สรุปผลในภาคปลาย ทั้งนี้ การลงมือปฏิบัติจะคู่ขนานไปกับรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย แต่ลงทะเบียนเรียนในระบบลงทะเบียนในภาคปลาย เพื่อให้นิสิตมีเวลาทำวิจัยอย่างเต็มที่ประมาณ 1 ปีการศึกษา 3) รายวิชาสัมมนา เป็นการนำเสนอผลการวิจัย โดยมีการบรรยายจากวิทยากรรับเชิญ (Guest Speaker) และการวิพากษ์ผลการวิจัยโดยคณาจารย์ในภาควิชาที่เป็นที่ปรึกษาโครงงานวิจัย • ภาควิชาภูมิศาสตร์มีการจัดระดมสมองเพื่อแบ่งกลุ่มวิจัยตามความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ และกำหนดประเด็นวิจัยเพื่อให้นิสิตแต่ละกลุ่มเลือกตามความสนใจ และเสนอหัวข้องานวิจัยกับคณาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง ทั้งนี้ โครงการวิจัยบางโครงการอาจจะเป็นโครงการวิจัยของคณาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุน จากภายนอกและนำมาแบ่งเป็นหัวข้อย่อยเพื่อให้นิสิตมีส่วนในการดำเนินโครงการวิจัยก็ได้ รายละเอียดกลุ่มวิจัยตามเอกสารแนบ • การระดมสมองของคณาจารย์ในภาควิชามีประโยชน์ในแง่ของการเตรียมความพร้อมสู่ การเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย การทำวิจัยร่วมกับนิสิต และการสร้างเอกลักษณ์ทางวิชาการของภาควิชาให้มี ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนกลุ่มวิจัยตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่าง เป็นรูปธรรม ทำให้คณาจารย์และภาควิชามีผลงานวิจัยออกมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่นิสิตก็มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณาจารย์อย่างใกล้ชิดด้วย • คณาจารย์สามารถจัดชุดโครงการวิจัยหรืองานวิจัยที่มีอยู่เดิมมาให้นิสิตเป็นผู้ร่วมดำเนินโครงการวิจัยได้ การกำหนดแนวเรื่องในทิศทางเดียวกันจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการค้นคว้าและการแก้ไขของคณาจารย์ที่ปรึกษาได้มาก ทั้งนี้ เมื่อการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ คณาจารย์สามารถนำผลการวิจัยที่มีคุณภาพ ไปผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวงวิชาการได้ • ภาควิชามีการจัดทำวารสารรวบรวมผลงานวิจัยของนิสิตเพื่อจัดการองค์ความรู้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีการผลักดันให้นิสิตส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัลในเวทีระดับประเทศด้วย ทั้งนี้ เมื่อสรุปผลการวิจัยเรียบร้อยแล้ว นิสิตจะต้องเขียนบทความวิจัย (Research Article) เพื่อรวบรวมเป็นวารสารรวบรวมบทความทางวิชาการในปีการศึกษานั้นๆ จากนั้นจึงค่อยส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อไป • ภาควิชามีการบริหารจัดงานงบประมาณสำหรับโครงการวิจัย โดยใช้งบประมาณอุดหนุนจากโครงการหลักสูตรภาคพิเศษและค่าหน่วยกิตจากหลักสูตรภาคปรกติเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวิจัยของนิสิตส่วนหนึ่ง โดยออกเป็นประกาศคณะสังคมศาสตร์ • ข้อควรพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่ 1) คณาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยต้องมีความพร้อมทั้งเชิงความเชี่ยวชาญและกระบวนการวิจัยเพื่อ ให้การให้คำปรึกษาแก่นิสิตมีประสิทธิภาพมากที่สุด 2) ต้องมีรายวิชารองรับการจัดกิจกรรม โดยร้อยเรียงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ต่อเนื่อง มีการแบ่งการวัดผลของแต่ละวิชาให้ชัดเจนและเป็นธรรม และให้เวลาในการทำงานอย่างเพียงพอ อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา 3) ต้องมีการจัดระบบการเข้าพบ การให้คำปรึกษา และการส่งมอบงานอย่างชัดเจน โดยมีเอกสารกำกับทุกขั้นตอนและนิสิตจะต้องนำส่งเพื่อใช้ประกอบการวัดผล การจัดกิจกรรมบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องของภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ที่ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ สามารถนำมาประยุกต์ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมีพื้นฐานการเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการท่องเที่ยวที่เข้มแข็งมายาวนาน โดยต่อไปอาจจะบูรณาการเข้ากับการขับเคลื่อนกลุ่มวิจัยของภาควิชาทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องได้ อาจารย์ภูริวัจน์ เดชอุ่ม ผู้บันทึกและสรุปองค์ความรู้

วันที่ประกาศ : 2014-05-22 10:45:40

ผู้ประกาศ : สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน

Download :