ภาควิชาศิลปาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Career Sciences , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


ประชาสัมพันธ์


บุคลากรจากภาควิชาศิลปาชีพได้รับรางวัลจากท่านอธิการบดี


อาจารย์ ดร. พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์ ได้รับรางวัลจากการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารต่างประเทศ จากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ. วุฒิชัย กปิลกาญจน์ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ครบรอบ 32 ปี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556

วันที่ประกาศ : 2014-05-28 00:02:51

ผู้ประกาศ : นิลาลักษณ์ จันหาญ

Download :