ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


ประชาสัมพันธ์


ภาควิชาศิลปาชีพ เปิดกลุ่มรายวิชาโทและรายวิชาเลือกเสรีด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม


ภาควิชาศิลปาชีพ เปิดกลุ่มรายวิชาโทและรายวิชาเลือกเสรีด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมสำหรับนิสิตต่างสาขาวิชา จำนวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มวิชาการดำเนินงานและจัดนำเที่ยว 2) กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 3) กลุ่มวิชาการดำเนินงานการโรงแรม 4) กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม นิสิตที่สนใจลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ของภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์เป็นวิชาโท (Minor) จำนวน 15 หน่วยกิต หรือวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต สามารถดูรายละเอียดกลุ่มรายวิชาตามเอกสารแนบด้านล่าง

วันที่ประกาศ : 2014-05-06 22:33:41

ผู้ประกาศ : ภูริวัจน์ เดชอุ่ม

Download : เอกสารแนบ