ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


ประชาสัมพันธ์


พิธีลงนามความร่วมมือหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากลร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศที่บุกเบิกการเรียนการสอนทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมระดับปริญญาตรีเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยใช้แนวคิดการศึกษาแบบสหวิทยาการเป็นกรอบในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาอย่างนานกว่าสามทศวรรษ โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 คณะฯ โดยภาควิชาศิลปาชีพได้เล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุม และนิทรรศการ หรือ “ธุรกิจไมซ์” จึงได้ริเริ่มพัฒนารายวิชาการจัดการการประชุมและนิทรรศการเพื่อบรรจุไว้ในหลักสูตรและเปิดสอนมาจนกระทั่งปัจจุบัน ภายหลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ลงนามความร่วมมือกับสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “TCEB” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 จึงได้นำเนื้อหาจากหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล (MICE 101) มาบรรจุไว้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการการประชุมและนิทรรศการ การจัดนำเที่ยวภายในประเทศและออกนอกประเทศ (การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล) การจัดการงานเทศกาลและกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น และใช้จัดการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 โดยจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอกที่นิสิตจะต้องเรียนในเชิงลึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการศึกษานอกสถานที่ (Technical Visit) โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประเทศไทยมีบุคลากรในสาขาธุรกิจไมซ์ที่มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมที่จะทำงานในบริบทสากลต่อไป

วันที่ประกาศ : 2014-05-07 15:49:34

ผู้ประกาศ : ภูริวัจน์ เดชอุ่ม

Download : เอกสารแนบ