ภาควิชาศิลปาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Career Sciences , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


คณาจารย์


อาจารย์เจริญพร เพ็ชรกิจ
ตำแหน่ง
  • กรรมการบริหาร
ติดต่อ
  • โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 4614
  • อีเมล์ : fhumjpp@ku.ac.th
  • โทรสาร : 02-942-8073
คุณวุฒิ
ความเชี่ยวชาญและความสนใจ
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ผลงานวิจัย
หนังสือ-ตำรา
บทความวิชาการ-วิจัย
การบริการวิชาการ