ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


คณาจารย์


ตำแหน่ง
ติดต่อ
  • โทรศัพท์ :
  • อีเมล์ :
  • โทรสาร :
คุณวุฒิ
ความเชี่ยวชาญและความสนใจ
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ผลงานวิจัย
หนังสือ-ตำรา
บทความวิชาการ-วิจัย
การบริการวิชาการ