ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


คณาจารย์


อาจารย์ประพนธ์ โอสถสัมพันธ์สุข
ตำแหน่ง
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)
ติดต่อ
 • โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 4601
 • อีเมล์ : fhumppo@ku.ac.th
 • โทรสาร : 02-942-8073
คุณวุฒิ
 • PhD (Candidate), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, คณะวิทยาการจัดการ
 • บริหารธุรกิจมหาบณั ฑิต,บธ.ม.(การตลาด),โครงการปริญญาบริหารธุรกิจส าหรับผู้บริหาร,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ,พ.ศ.2550
 • การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต,รอ.ม.(หลักสูตรนานาชาติ) ,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ (NIDA) พ.ศ. 2550
 • บริหารธุรกิจมหาบณั ฑิต,บธ.ม.( การจัดการ), หลักสูตรนานาชาติ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,พ.ศ.2546
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต, ศศ.บ. ( รัฐศาสตร์ –บริหารรัฐกิจ),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,พ.ศ.2540
 • ประกาศนียบตัรการอบรมมคัคุเทศกท์ วั่ ไป(ต่างประเทศ),คณะมนุษยศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญและความสนใจ
 • การจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
รายวิชาที่รับผิดชอบ
 • พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
 • จิตวิทยาการบริการ
 • หลักวิชาชีพและกฎหมายสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของโลกและของประเทศไทย
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ผลงานวิจัย
 • โครงการวิจัยร่วมกับ The University of the west of England, ธันวาคม พ.ศ. 2545 : หัวข้อ การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ประเภท backpackers’ ในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้
หนังสือ-ตำรา
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ต าราวิชาจิตวิทยาการบริการ (Service Psychology),เขียนร่วม
 • เอกสารวชิาการเพื่อประกอบการศึกษาในหลกัสูตรการพฒั นาบุคลากรสาขาวชิาการ ท่องเที่ยวและการโรงแรมภายใตก้รอบคุณวฒุ ิอาเซียน พ.ศ. 2551
บทความวิชาการ-วิจัย
 • Academic Journal ( Special Issue in 72nd Commemorating of Her Majesty Queen Sirikit Birthday), Pay high honor with special Article as Topic Namely พระราชจริยาวตัร และพระราชกรณียกิจ ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในการสร้างความเจริญ วัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ประเทศชาติ
 • Published article (Translation), A Short History of Indiana University-NIDA Partnership, Partial issue in 50th ceremony book, School of Public Administration, April 2005 (บทความแปล
การบริการวิชาการ
 • โครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (English Program)
 • โครงการบัณฑิตยุคใหม่สำหรับนิสิตหลักสูตรนานาชาติ และนิสิตแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ
 • โครงการการจัดประชุมวิชาการสาขาภาษาศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • โครงการวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์
 • โครงการวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะวศิวกรรมศาสตร์ (Aviation management)
 • โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
 • โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ ( EEBA), International Program
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • KIMBA Business School (โครงการบริหารธุรกิจมหาบณั ฑิต, นานาชาติ)
 • โครงการการจัดประชุมวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานวันเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 50 และ 51
 • สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหารแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
 • “Crisis management of Thailand tourism