ภาควิชาศิลปาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Career Sciences , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


คณาจารย์


อาจารย์ธารดล ธาดาดุสิตา
ตำแหน่ง
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ติดต่อ
 • โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 4602
 • อีเมล์ : ajarnpip@gmail.com
 • โทรสาร : 02-942-8073
คุณวุฒิ
 • M.B.A. (Hotel and Tourism Management) Silpakorn University
 • B.A. (Tourism) Rajamankala University of Technology
ความเชี่ยวชาญและความสนใจ
 • วัฒนธรรม การตลาด เทคโนโลยี
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
รายวิชาที่รับผิดชอบ
 • ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของโลกและของประเทศไทย
 • การท่องเที่ยวออกนอกประเทศ
 • ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางกายภาพของโลกและของประเทศไทย
ผลงานวิจัย
หนังสือ-ตำรา
 • ตำราจิตวิทยาบริการ
บทความวิชาการ-วิจัย
การบริการวิชาการ
 • อาจารย์พิเศษประจำรายวิชา "การสื่อสารทางการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์และอิเว็นต์"
 • อบรมเทคนิคการนำชมสำหรับอาสาสมัครนำชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์