ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


คณาจารย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน
ตำแหน่ง
ติดต่อ
 • โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 4604
 • อีเมล์ : fhumsppr@ku.ac.th
 • โทรสาร : 02-942-8073
คุณวุฒิ
 • Ph.D. (Integrated Tourism Management) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • M.S. (Hospitality Administration) Johnson & Wales University
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • Certificate IV in Information Technology System Analysis and Design, Australian Institute of Commerce and Language
ความเชี่ยวชาญและความสนใจ
 • การจัดการทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
 • อุตสาหกรรมบริการ
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
รายวิชาที่รับผิดชอบ
 • การท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัตน์
 • การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน
 • สัมมนา
 • Tourism and Hospitality Industry
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • Basic research methods in tourism business
ผลงานวิจัย
 • งานวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง”
 • งานวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจและความต้องการของนิสิตและบัณฑิตต่อการบริการของภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
 • งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อความยั่งยืน ในมุมมองของชุมชนชาวไทยพวน ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายก
 • งานวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายด้านการจัดการการท่องเที่ยวของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
 • งานวิจัยเรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการการท่องเที่ยวของ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
 • งานวิจัยเรื่อง “แบบจำลองเชิงพยากรณ์ความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ระหว่างดำเนินการ
 • งานวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบความสุขในการทำงานของพนักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • งานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
หนังสือ-ตำรา
 • สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน. (2558). เอกสารประกอบการสอน การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน. ภาควิชาศิลปาชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
บทความวิชาการ-วิจัย
การบริการวิชาการ
 • โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะพลศึกษา