ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


คณาจารย์


อาจารย์ ดร. พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์
ตำแหน่ง
 • หัวหน้าภาควิชาศิลปาชีพ
ติดต่อ
 • โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 4607
 • อีเมล์ : fhumppr@ku.ac.th
 • โทรสาร : 02-942-8073
คุณวุฒิ
 • PhD (Hospitality, Leisure and Tourism Management) Oxford Brookes University, UK 2007
 • MBA (Business Administration) University of Massachusetts, USA 1998
 • BA (First Honor) (Hotel Management) Rangsit University 1994
ความเชี่ยวชาญและความสนใจ
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
รายวิชาที่รับผิดชอบ
 • Front Office Operations and Management
 • Information Technology for Tourism Industry
 • Basic Research Methods in Hotel Business
 • Seminar
ผลงานวิจัย
หนังสือ-ตำรา
บทความวิชาการ-วิจัย
การบริการวิชาการ
 • โครงการศึกษาการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี โดยรับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว