ภาควิชาศิลปาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Career Sciences , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


คณาจารย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เปรมฤดี ชอบผล
ตำแหน่ง
 • กรรมการบริหาร
ติดต่อ
 • โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 4609
 • อีเมล์ : fhumpdc@ku.ac.th
 • โทรสาร : 02-942-8073
คุณวุฒิ
ความเชี่ยวชาญและความสนใจ
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
รายวิชาที่รับผิดชอบ
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 01390111
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 01390319
 • การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ 01391451
ผลงานวิจัย
หนังสือ-ตำรา
 • การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ
บทความวิชาการ-วิจัย
การบริการวิชาการ
 • 4. กรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (ระดับคณะวิชา)
 • 3. กรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น (ระดับคณะวิชา)
 • 2. กรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (ระดับคณะวิชา)
 • ประเมินบทความวิจัย วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • 5. กรรมการประเมินคุณภาพภายในภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ระดับภาควิชา)
 • 1. กรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ระดับคณะวิชา)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก