ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


คณาจารย์


อาจารย์ ดร. พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์
  • หัวหน้าภาควิชาศิลปาชีพ

โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 4607

อีเมล์ : fhumppr@ku.ac.th

โทรสาร : 02-942-8073

รายละเอียด...

อาจารย์รภัส ศิลป์ศรีกุล
  • อาจารย์

โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 4603

อีเมล์ : fhumrbs@ku.ac.th

โทรสาร : 02-942-8073

รายละเอียด...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน

โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 4604

อีเมล์ : fhumsppr@ku.ac.th

โทรสาร : 02-942-8073

รายละเอียด...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย
  • กรรมการบริหาร

โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 4608

อีเมล์ : fhumnnw@ku.ac.th

โทรสาร : 02-942-8073

รายละเอียด...

อาจารย์ประพนธ์ โอสถสัมพันธ์สุข
  • กรรมการบริหาร
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)

โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 4601

อีเมล์ : fhumppo@ku.ac.th

โทรสาร : 02-942-8073

รายละเอียด...

อาจารย์นิลาลักษณ์ จันหาญ
  • กรรมการบริหาร

โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 4606

อีเมล์ : fhumnlj@ku.ac.th

โทรสาร : 02-942-8073

รายละเอียด...

อาจารย์ภูริวัจน์ เดชอุ่ม
  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)
  • หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 4615

อีเมล์ : fhumpwd@ku.ac.th

โทรสาร : 02-942-8073

รายละเอียด...