ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


การบริการวิชาการ


โครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (English Program)

สถานที่ : คณะเศรษฐศาสตร์

วันที่ : พ.ศ.2556-ปัจจุบัน

รายละเอียด : อาจารยผู้บรรยายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ