ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


การบริการวิชาการ


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถานที่ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่ : พ.ศ. 2551-2553

รายละเอียด : คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมศิษยเ์ก่ารัฐประศาสนศาสตร์ แห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์