ภาควิชาศิลปาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Career Sciences , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


การบริการวิชาการ


โครงการวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะวศิวกรรมศาสตร์ (Aviation management)

สถานที่ : คณะวศิวกรรมศาสตร์

วันที่ : พ.ศ. 2552-2555

รายละเอียด : อาจารย์ผู้บรรยาย วิชาจิตวิทยาการบริการ