ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart University



Social Network


การบริการวิชาการ


โครงการวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะวศิวกรรมศาสตร์ (Aviation management)

สถานที่ : คณะวศิวกรรมศาสตร์

วันที่ : พ.ศ. 2552-2555

รายละเอียด : อาจารย์ผู้บรรยาย วิชาจิตวิทยาการบริการ