ภาควิชาศิลปาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Career Sciences , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


การบริการวิชาการ


โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ ( EEBA), International Program

สถานที่ : คณะเศรษฐศาสตร์

วันที่ : พ.ศ. 2552-2554

รายละเอียด : อาจารย์ผู้บรรยาย วิชา ศิลปการติดต่อ และ วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานอาชีพ