ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


การบริการวิชาการ


KIMBA Business School (โครงการบริหารธุรกิจมหาบณั ฑิต, นานาชาติ)

สถานที่ : KIMBA Business School (โครงการบริหารธุรกิจมหาบณั ฑิต, นานาชาติ)

วันที่ : พ.ศ. 2547-2555

รายละเอียด : ่ วิทยากรงานเปิดบ้าน (Open House) และแนะนำหลักสูตร