ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


การบริการวิชาการ


สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหารแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

สถานที่ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหารแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

วันที่ :

รายละเอียด : วิทยากร หัวข้อ การจัดการงานบริการและการให้บริการในร้านอาหารและภัตตาคาร