ภาควิชาศิลปาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Career Sciences , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


การบริการวิชาการ


สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหารแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

สถานที่ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหารแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

วันที่ :

รายละเอียด : วิทยากร หัวข้อ การจัดการงานบริการและการให้บริการในร้านอาหารและภัตตาคาร