ภาควิชาศิลปาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Career Sciences , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


การบริการวิชาการ


โครงการวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์

สถานที่ : คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ : พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

รายละเอียด : อาจารย์ผู้บรรยาย วิชาจิตวิทยาการบริการ