ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


การบริการวิชาการ


โครงการการจัดประชุมวิชาการสาขาภาษาศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ : พ.ศ. 2555

รายละเอียด : ผู้ดำเนินรายการ (ภาษาอังกฤษ)