ภาควิชาศิลปาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Career Sciences , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


การบริการวิชาการ


อาจารย์พิเศษประจำรายวิชา "การสื่อสารทางการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์และอิเว็นต์"

สถานที่ : วิทยาลัยดุสิตธานี

วันที่ : มกราคม - เมษายน 2557

รายละเอียด :