ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


การบริการวิชาการ


วิทยากรของโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การให้ความรู้แก่ผู้สอนในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ"

สถานที่ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ :

รายละเอียด :