ภาควิชาศิลปาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Career Sciences , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


การบริการวิชาการ


วิทยากรของโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การให้ความรู้แก่ผู้สอนในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ"

สถานที่ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ :

รายละเอียด :