ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


การบริการวิชาการ


วิทยากรบรรยายเรื่อง "การจัดการและการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ" ในโครงการอบรมหลักสูตร"การพัฒนางานอาชีพในอุตสาหกรรมการบริการ

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ :

รายละเอียด :