ภาควิชาศิลปาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Career Sciences , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


การบริการวิชาการ


วิทยากรบรรยายเรื่อง "การจัดการและการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ" ในโครงการอบรมหลักสูตร"การพัฒนางานอาชีพในอุตสาหกรรมการบริการ

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ :

รายละเอียด :