ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


การบริการวิชาการ


โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะพลศึกษา

สถานที่ : ณ ห้อง ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา

วันที่ : 2556/03/6-7

รายละเอียด : ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในหัวข้อ"การเขียนรายงานให้ผ่านการประเมินตามตัวบ่งชี้ของสกอ.และสมศ. และแบ่งกลุ่มย่อยให้ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินฯ ดำเนินการเขียนรายงานการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และจัดหลักฐานเอกสารประกอบ