ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


การบริการวิชาการ


โครงการศึกษาการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี โดยรับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว

สถานที่ : วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร,อเนกกุศลศาลา(วิหารเซียน),วัดเขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี

วันที่ : 2553/05

รายละเอียด : เป็นการศึกษาศักยภาพและความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวทั้ง3แห่งในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบรูพา