ภาควิชาศิลปาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Career Sciences , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


การบริการวิชาการ


1. กรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ระดับคณะวิชา)

สถานที่ : 1. คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ระดับคณะวิชา)

วันที่ : 2556/04/19-21

รายละเอียด : กรรมการ