ภาควิชาศิลปาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Career Sciences , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


การบริการวิชาการ


2. กรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (ระดับคณะวิชา)

สถานที่ : 2. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (ระดับคณะวิชา)

วันที่ : 2556/07/15

รายละเอียด : กรรมการ