ภาควิชาศิลปาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Career Sciences , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


การบริการวิชาการ


4. กรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (ระดับคณะวิชา)

สถานที่ : 4. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (ระดับคณะวิชา)

วันที่ : 2556/08/1-2

รายละเอียด : กรรมการ