ภาควิชาศิลปาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Career Sciences , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


การบริการวิชาการ


5. กรรมการประเมินคุณภาพภายในภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ระดับภาควิชา)

สถานที่ : 5. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ระดับภาควิชา)

วันที่ : 2556/05/14-17

รายละเอียด :