ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


เจ้าหน้าที่


วิจิตร สัมมาวรรณ

โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 4600

อีเมล์ : fhumwjs@ku.ac.th

โทรสาร : 02-942-8073

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารธุรการภาควิชา

ความรับผิดชอบ : สนับสนุนการการศึกษาและธุรการทั่วไป


แตงกวา

โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 4617

อีเมล์ :

โทรสาร : 02-942-8073

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานหลักสูตรนานาชาติ

ความรับผิดชอบ : โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)


เกด

โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 4617

อีเมล์ :

โทรสาร : 02-942-8073

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานหลักสูตรนานาชาติ

ความรับผิดชอบ : โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ))