ภาควิชาศิลปาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Career Sciences , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


เจ้าหน้าที่


วิจิตร สัมมาวรรณ

โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 4600

อีเมล์ : fhumwjs@ku.ac.th

โทรสาร : 02-942-8073

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารธุรการภาควิชา

ความรับผิดชอบ : สนับสนุนการการศึกษาและธุรการทั่วไป


นางสาวมัลลิกา ชัยวัฒนเมธิน

โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 4617

อีเมล์ : heiji_sayuu@hotmail.com

โทรสาร : 02-942-8073

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานหลักสูตรนานาชาติ

ความรับผิดชอบ : โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)


นางสาวอักษราภัค สุขสดใสจารุวัฒน์

โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 4617

อีเมล์ :

โทรสาร : 02-942-8073

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานหลักสูตรนานาชาติ

ความรับผิดชอบ : โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ))