ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


ผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัย
 • National Vocational Qualifications of Hotel Personnels of Thailand
 • Factors influencing the foreign market entry mode choice of Thai hotel chains
 • Internationalisation of Domestic Hotel Chain in Thailand.
 • Management System of Local Floating Markets (on process)
 • National Vocational Qualifications of Sous Chefs and Chefs
 • Reasons for internationalisation of Thai hotel chains
 • Training Modes for Personnel Development in the Tourism Industry of Trang Province
 • การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพิพิธภัณฑสถานของหน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในเขตกรุงเทพมหานคร
 • การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวในกลุ่มพื้นที่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรมใหม่เชื่อมโยงการตลาด ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำนวน 5,500,000 บาท
 • การสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ SMEs ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (ภาคกลาง) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จำนวน 8,608,000 บาท
 • งานวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบความสุขในการทำงานของพนักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • งานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
 • งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อความยั่งยืน ในมุมมองของชุมชนชาวไทยพวน ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายก
 • งานวิจัยเรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการการท่องเที่ยวของ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
 • งานวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายด้านการจัดการการท่องเที่ยวของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
 • งานวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง”
 • งานวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจและความต้องการของนิสิตและบัณฑิตต่อการบริการของภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
 • งานวิจัยเรื่อง “แบบจำลองเชิงพยากรณ์ความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ระหว่างดำเนินการ
 • ทิศทางการปรับตัวของธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • บทความวิจัยเรื่อง การศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่ออัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรม วารสารมนุษยศาสตร์ 12(2547),36-46
 • โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพด้านการท่องเที่ยว (ระยะที่1)ของพ่อครัว/แม่ครัว ผู้ช่วยหัวหน้าพ่อครัว/แม่ครัว และ หัวหน้าพ่อครัว/แม่ครัว ดำเนินการให้กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2549
 • โครงการวิจัยร่วมกับ The University of the west of England, ธันวาคม พ.ศ. 2545 : หัวข้อ การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ประเภท backpackers’ ในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้
 • โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง "รูปแบบการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการของบุคลากรระดับปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตรังอย่างยั่งยืน ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจภาคเอกชน จังหวัดตรัง
 • โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาการเดินทางและท่องเที่ยว และสาขาการโรงแรม ของภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • โครงการศึกษามาตรฐานบุคลากรในสถานประกอบการที่พักแรมในประเทศไทย ดำเนินการให้กับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2547
 • โครงการศึกษามาตรฐานและแนวทางพัฒนาศักยภาพการให้บริการของพนักงานเปิดประตูและพนักงานขนสัมภาระในสถานประกอบการที่พักแรมในประเทศไทย ดำเนินการให้กับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี2547
 • โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ในนามภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี2545

หนังสือ-ตำรา

บทความวิชาการ-วิจัย