ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Tourism and Hospitality Industry, Faculty of Humanities, Kasetsart University


ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900