ภาควิชาศิลปาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Career Sciences , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


นิสิตเก่าสัมพันธ์


นิสิตเก่าภาควิชาศิลปาชีพที่มีชื่อเสียง

ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาเป็นระยะเวลากว่าสามทศวรรษ ปัจจุบัน นิสิตเก่าของภาควิชาศิลปาชีพได้เติบโตในเส้นทางอาชีพและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขา อาทิ


สาขาผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม

สาขาผู้บริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม

สาขามัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์

สายผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน

สายนักวิชาการในสถาบันการศึกษา

เครือข่ายนิสิตเก่าภาควิชาศิลปาชีพ
งานคืนสู่เหย้านิสิตเก่าภาควิชาศิลปาชีพ