ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


ประกันคุณภาพ


ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในย้อนหลัง 3 ปี

รางวัลการประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์