ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา


หลักสูตรมีกระบวนการรับเข้าเป็นไปตามกระบวนการของระบบ TCAS ซึ่งเป็นระบบกลางของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อ.ว.) เรื่องของการประกาศรับสมัคร วิธีการสมัคร กำหนดการสอบ การประกาศผลสอบและกำหนดการอื่นๆ โดยหลักสูตรมีการรับนิสิตใหม่เฉพาะภาคต้นของปีการศึกษา ซึ่งจำนวนรับเป็นไปตามแผนการรับนิสิตที่ระบุในหลักสูตรซึ่งได้พิจารณาจากจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรและ ทรัพยากรของภาควิชา และรอบของการรับที่เป็นไปตามระบบของการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(อ.ว.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเกณฑ์การรับเข้าขั้นพื้นฐานเป็นไปข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ โดยมีเงื่อนไขการรับเข้าในแต่ละรอบดังต่อไปนี้


เกณฑ์การรับเข้าขั้นพื้นฐาน


TCAS 1 - โครงการช้างเผือก จำนวน 10 คน

 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษรวมทุกภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. ประวัติผลงาน โดยมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริการเชิงสร้างสรรค์หรือได้รับรางวัลในการแข่งขันหรือการประกวดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริการเชิงสร้างสรรค์ โดยมีเอกสารหรือหลักฐานแสดงผลงานความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์

TCAS 2 - โครงการนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. จำนวน 3 คน

 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. GAT2 ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 80.00 คะแนน
 3. GATรวม ไม่ต่ำกว่า 170 คะแนน

TCAS 2 - เมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน จำนวน 2 คน

 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. GAT2 ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 80.00 คะแนน
 4. GATรวม ไม่ต่ำกว่า 170 คะแนน
 5. PAT1 ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือ PAT7 (77-83) ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน
 6. วิชาสามัญ ได้แก่ ภาษาไทย (09) สังคมศึกษา (19) ภาษาอังกฤษ (29) โดยคะแนนรวม 3 วิชา ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน
 7. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ด้านการจัดการประชุม หรือนิทรรศการ ด้านธุรกิจที่พักแรม ด้านธุรกิจร้านอาหาร หรือเป็นกรรมการวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว

TCAS 2 - โครงการเพชรนนทรี จำนวน 5 คน

 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 ทุกภาคเรียน
 4. GAT2 ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน
 5. GATรวม ไม่ต่ำกว่า 170 คะแนน
 6. PAT1 ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือ PAT7 (77-83) ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน
 7. วิชาสามัญ ได้แก่ (09) ภาษาไทย (19) สังคมศึกษา (29) ภาษาอังกฤษโดยผลรวม 3 วิชา ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน
 8. สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี หรือได้รับรางวัลในการประกวด/แข่งขันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริการ

TCAS 2 - โครงการโควตาพิเศษ 30 จังหวัด จำนวน 5 คน

 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. GAT2 ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 3. GATรวม ไม่ต่ำกว่า 170 คะแนน
 4. PAT1 ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือ PAT7 (77-83) ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

TCAS 3 - โครงการ Admission 1 จำนวน 20 คน

 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. GATรวม ไม่ต่ำกว่า 170 คะแนน
 3. GAT2 ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 80.00 คะแนน
 4. PAT1 ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือ PAT7 (77-83) ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน
 5. วิชาสามัญ ได้แก่ (09) ภาษาไทย (19) สังคมศึกษา (29) ภาษาอังกฤษโดยผลรวม 3 วิชา ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน

TCAS 3 - โครงการ Admission 2 จำนวน 20 คน

 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. GATรวม ไม่ต่ำกว่า 170 คะแนน
 3. GAT2 ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 80.00 คะแนน

เมื่อผู้สมัครมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ในการสมัครแต่ละรอบแล้วผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์วิชาการ โดยใช้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร โดยจำนวนการรับตามแผนในแต่ละรอบ ตามรายละเอียดดังนี้

 1. TCAS1 จำนวน 10 คน
 2. TCAS2 จำนวน 15 คน (เพชรนนทรี 5 คน เมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2 คน นักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิต 3 คน โควตาพิเศษ 30 จังหวัด 5 คน)
 3. TCAS3 จำนวน 40 คน