หลักสูตร


รายละเอียดของแต่ละหลักสูตร

ปัจจุบัน ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ได้แก่


1. ศิลปศาสตรบัณฑิต​ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว​ (หลักสูตรเดิมปี พ.ศ. 2559)


2. ศิลปศาสตรบัณฑิต​ สาขาวิชา​การสร้างสรรค์​การ​บริการ​เพื่อ​ธ​ุ​ร​กิจการ​ท่องเที่ยว​ (หลักสูตร​ปรับปรุง​ปี​ พ.ศ​ 2564)


3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)