สหกิจศึกษา


โครงการสหกิจศึกษาของภาควิชาศิลปาชีพ

ภาควิชาศิลปาชีพจัดตั้งขึ้นพร้อมกับการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2524 และเป็นหนึ่งในสามภาควิชาที่มุ่งเน้นการเรียนสอนในลักษณะ “การศึกษาเพื่ออาชีพ” (Career Education) ประกอบด้วยภาควิชาศิลปนิเทศ (ปัจจุบัน คือ ภาควิชาดนตรี และภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ (ปัจจุบันยุบรวมกับภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) และภาควิชาศิลปาชีพ


ข้อมูลการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษาของภาควิชาศิลปาชีพ


รายงานผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง


ผลงานและผลผลิตจากโครงการสหกิจศึกษาของภาควิชาศิลปาชีพ

นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น
ผลงานทางวิชาการของนิสิต