กิจกรรมการแข่งขัน

Card image cap
นิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการได้รับรางวัลในการประกวดนวัตกรรมนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ทีม KON LA MICE KON LA MUE ส่งผลงาน ชื่อ Nexhibition ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนวัตกรรมประสบการณ์ ชนากานต์ อรรถนุรักษ์ วรินยุพา มีสานุ วริศรา มีสานุ ณัฐวรรณ โพธิ์งาม เกณิกา ยงขจรเกียรติ ทีม 4 Angies ผลงานชื่อ BBSJ AI AR Menu ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนวัตกรรมนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนวัตกรรมประสบการณ์ จิดาภา เรืองนิพนธ์กิจ ชวัลลักษณ์ จันทร์หล้า ธันยพร ประจำแถว ดรัสพงศ์ เหลืองมณีธนกุล นิสิตชั้นปีที่ 2 ทีมโอ้โหแอร์พอร์ต ส่งผลงานชื่อโอ้โหแอร์พอร์ต ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนวัตกรรมสุนทรียภาพ จีน่า โรดส์ พรรษมน ชัยรัตนวงศ์ มติมน มหิสนันท์ คุณาสิน ถนองวงศ์ ณัชชา ลายประหยัด ทีม mRPA ส่งผลงาน Boat Side ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนวัตกรรมประสบการณ์ พิมพิศา จันทราศรี ธัญญาเรศ ทับทิมศรี สุกัญญา สิรีปานเดย์ ปิยภรณ์ คำแพง ทีมสารเคมี X ส่งผลงาน Transport Checkers ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนวัตกรรมนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนวัตกรรมสุนทรียภาพ พิชญารัตน์ ผาติอมร แก้วฟ้า สัจจมาศ ณิชารีย์ เขมะกำ ทีม ชายห้าบะหมี่โหน่ง ส่งผลงานเกมจีบสาว ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนวัตกรรมสุนทรียภาพ ธนกฤต แซ่พู่ รัชต์ธร มากมูล กฤษทัต ตรึกตรอง ปริตต์ เปลี่ยนปราณ ปุณณพัฒน์ ไพศาลมั่นคงกิจ ทีมมะเขือเปราะ ส่งผลงานเด็กกะเสดกินไร ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนวัตกรรมประสบการณ์ สิรภัทร อาจแสวง จิราภา ฤชามณี นิศารัตน์ แสนโคตร ทีมอ้ายมา 4 คน ส่งผลงาน Aller ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนวัตกรรมประสบการณ ธันยพร ธรรมวิชิต นัคมน มรรควาณิช กัญญาพัชร เหมือนทิพย์ ดาราวลี ศรีสรินทร์