กิจกรรมการแข่งขัน

นิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการได้รับรางวัลในการประกวดนวัตกรรมนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564